ЗА НАС

ВИЗИЯ

   Асоциация за развъждане на породата Лакон в България със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Освобождение“ №3, ет. 4, офис 418 е независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България /АРПЛБ/ е развъдна организация по смисъла на чл. 29 от Закона за животновъдството и притежава разрешение за извършване на развъдна дейност с овце от породата Лакон, издадено от Министерство на земеделието храните и горите с номер 76 от 04.02.2015 година.

ЦЕЛИ

  Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България си е поставила следните основни цели, заложени в Развъдната програма:

  1. Гарантиране на породната чистота на породата „Лакон“ в България и повишаване на генетичния й прогрес.
  2. Защита на интересите на членовете във връзка със селектирането, отглеждането и разпространението на животни от породата „Лакон“.
  3. Подпомагане, обединяване и насочване усилията и дейността на членовете на асоциацията за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на животни от породата „Лакон“ в страната.
  4. Увеличаване броя на контролираните животни от породата „Лакон“ и засилване интереса на повече животновъди към по–нататъшното прилагане и по–прецизно изпълнение на мероприятията, отразени в програмата за развъждане и инструкцията от 2014 г.
  5. Извършване на контрола на основния селекционен признак (млечност) да се прилага на възможно по–голям брой животни в базисните стада с оглед постепенното им приобщаване и доближаване до критериите на селекционерите.

МИСИЯ

   В резултат на широкото използване на изкуственото осеменяване при овцете от породата Лакон във Франция (над 80%), постоянното усъвършенстване на Селекционната програма и актуализирането на селекционните индекси в породата е реализиран изключително висок годишен генетичен прогрес по отношение на млечността, непостигнат от никоя друга порода овце в света – средно 5.8 l. В резултат на това млечността за 20 годишен период е нараснала със 110 l, като за същия период млечното масло и млечният протеин също са увеличени съответно с 0.19 g/l и 0.16 g/l средно годишно.
През последните 30 години породата Лакон намира все по-широко разпространение в много страни по света (Испания, Португалия, Италия, Швейцария, Австрия, Унгария, Бразилия, Тунис, САЩ, Канада, България и др.), където се използва както в чисто състояние, така и за кръстосване на местните породи.
Първият внос на животни от породата Лакон в България е извършен през 2007 година. Внесените животни (120 овце и 5 коча) са настанени в района на гр. Елхово в стадото на д-р Янко Митев, в което понастоящем се отглеждат над 400 чистопородни овце с млечност над 300 l за лактация. През последните години се наблюдава много голям интерес към породата Лакон, в резултат на което вноса на разплодни животни от Франция ежегодно се увеличава. Само за няколко години – от 2013–2014 год. до сега, броят на овцете от тази порода е нараснал неколкократно.